Mimoriadny návštevný poriadok

Na základe doterajších opatrení a nariadení Ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s prevenciou a minimalizovaním koronavírusu, pristupujeme k nasledovným opatreniam:

 1. Prosíme návštevníkov, aby zvážili svoj zdravotný stav a neohrozovali svojou prítomnosťou ostatných návštevníkov, ako aj zamestnancov múzea. V prípade podozrenia zlého zdravotného stavu návštevníka, sprievodca prehliadku múzea odmietne.
 2. Vstup do múzea je možný iba s použitým prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, respirátor, iná vhodná ochrana)
 3. Návštevníkom bude pri vstupe do múzea zmeraná telesná teplota.
 4. Návštevníci sú povinní dezinfikovať svoje ruky pri vstupe do múzea dezinfekčným prostriedkom umiestneným v Mestskom informačnom centre a riadiť sa odporúčaniami na zníženie rizika šírenia infekcie!
 5. Na prehliadku je možné vziať maximálne 2 návštevníkov (s výnimkou rodín s deťmi), pričom platí dodržiavanie odstupu minimálne 2 m.  Z dôvodu ochrany zdravia a predchádzaniu šírenia koronavírusu aktuálne neposkytujeme skupinové prehliadky Dubnického múzea!
 6. Zákaz dotýkať sa vitrín a zbierkových predmetov.
 7. Výška vstupného je stanovená cenovým výmerom, ktorý je k dispozícii v pokladni múzea.
  1. Za prehliadku múzea sa platí vopred a vstupenka platí iba pre jednu návštevu. Návštevník je povinný ju predložiť pri vstupe do expozície. Návštevník je povinný uschovať si vstupenku počas celej doby prehliadky a na požiadanie je povinný ju predložiť.
  2. Predaj vstupeniek končí súčasne s otváracími hodinami Dubnického múzea.
  3. V prípade závažného dôvodu si Dubnické múzeum vyhradzuje právo dočasného či skoršieho ukončenia predaja vstupeniek a tiež obmedzenia trasy prehliadky.
  4. Deti do 10 rokov majú povolený vstup do expozície len v sprievode dospelej osoby, ktorá za ne zodpovedá.
  5. Vstup do expozície nie je povolený:

a) osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,

b) návštevníkom vo veľmi znečistenom odeve,

c) psom alebo iným zvieratám,

d) návštevníkom s batožinou, detskými kočiarmi, zbraňami a nebezpečnými predmetmi.

 1. Vstúpiť do expozície a pohybovať sa v nej možno len s lektorom v rámci prehliadkovej trasy.
 2. Interval medzi jednotlivými prehliadkami určuje vedenie Dubnického múzea. Interval je limitovaný prevádzkovými podmienkami objektu a bezpečnosťou návštevníkov.
 3. Lektorský výklad v cudzom jazyku Dubnické múzeum poskytuje:

a)  vopred objednaným skupinám za poplatok stanovený v cenovom výmere,

b) neobjednaným skupinám, len ak je prítomný lektor sprevádzajúci v požadovanom cudzom jazyku.

 1. Priestory Dubnického múzea v Dubnickom kaštieli sú chránené elektronickým požiarnym systémom, bezpečnostným systémom a monitorované kamerovým systémom. V prípade vyhlásenia požiarneho poplachu sú návštevníci povinní riadiť sa pokynmi lektora.
 2. Pred vstupom a počas pobytu v expozícii je návštevník povinný riadiť sa pokynmi lektora. V prípade nerešpektovania pokynov alebo príkazov zamestnanca Dubnického múzea, vydaných v záujme bezpečnosti návštevníkov, plynulosti prevádzky či ochrany objektu a zbierok, bude návštevník vyvedený z objektu bez nároku na vrátenie vstupného.
 3. V prípade zistenia straty alebo poškodenia zbierkových predmetov počas prehliadky sú všetci návštevníci povinní sa podriadiť všetkým bezpečnostným opatreniam.
 4. V priestoroch Dubnického kaštieľa je akékoľvek poškodzovanie a ohrozovanie objektu, zbierok Dubnického múzea, a ostatného majetku zakázané. Zvlášť je zakázané:

a) dotýkať sa vystaveného mobiliáru a exponátov,

b) pohybovať sa po historických textíliách,

c) poškodzovať či ohrozovať objekt a jeho inventár,

d) konzumovať akékoľvek potraviny a nápoje vrátane žuvačiek,

e) fajčiť a manipulovať s elektrickými zariadeniami,

f) vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej lektorom,

g) zdržiavať a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov,

h) používať mobilný telefón vrátane natáčania videa a fotografovania mobilným telefónom,

i) akýmkoľvek spôsobom narúšať výklad lektora,

j) písať alebo maľovať po stenách alebo ich inak poškodzovať,

k) do areálu múzea je zakázaný vstup so zvieratami.

 1. V interiéroch Dubnického múzea je povolené fotografovať a kamerovať len po zaplatení poplatku podľa cenového výmeru. Pre vedecké, dokumentačné, propagačné a iné účely povoľuje výnimku na základe písomnej žiadosti vedenie Dubnického múzea.
 2. Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a pokiaľ ho poruší, bude zodpovedným pracovníkom Dubnického múzea okamžite vykázaný z expozície a to bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade neuposlúchnutia zodpovedného pracovníka, bude privolaná hliadka Mestskej polície Dubnica nad Váhom.
 3. Výnimku z návštevného poriadku môže udeliť v opodstatnených prípadoch na základe písomnej žiadosti len vedenie Dubnického múzea.
 4. Priania, pochvaly, sťažnosti a pripomienky môžu návštevníci uplatniť písomne prostredníctvom Knihy prianí a sťažností, ktorá im na požiadanie bude vydaná v Mestskom informačnom centre v Dubnickom kaštieli.

 

V Dubnici nad Váhom, 18. 5. 2020

                                                                              Ing. Monika Schwandtnerová, PhD.

                                                                                         riaditeľka Dubnického múzea

Viac...